Devi Parikh

Home     Computer Vision Lab     Teaching     CV     Contact

 

 

 

Email: parikh@gatech.edu

  

Skype: devi.parikh

 

Website: http://filebox.ece.vt.edu/~parikh